Privacy Verklaring Chiropractie Van Heuven

“Chiropractie Van Heuven heeft uw Privacy hoog in het vaandel staan!”

Chiropractie van Heuven informeert u graag over de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze Privacyverklaring kan wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring kunt u altijd vinden op www.chiropractievanheuven.nl/privacy-verklaring.

Functionaris Gegevensbescherming

Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld om toe te zien op de bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens. Zijn naam is Maurits van Tienen, hij is te bereiken via FG@adviesbureau.mvantienen.nl. Hij is een externe FG, om onafhankelijkheid te waarborgen.

Wat zijn Persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die verwijzen naar een persoon. Dat kan een naam, een adres of telefoonnummer zijn. Maar ook informatie over gezondheid (zoals in het medisch dossier) is een persoonsgegeven. Zelfs informatie die algemeen lijkt (‘de dame in de rode trui’) kan binnen een specifieke groep direct naar één persoon verwijzen, en is dan ook een persoonsgegeven.

Onder welke wetgeving valt de verwerking van persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, en hebben daarbij te maken met verschillende wetgevingen. In het kader van uw Privacy houden wij ons met name aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Geheimhouding Onze medewerkers gaan vertrouwelijk om met alle gegevens en zijn gebonden aan een geheimhoudingsverplichting.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
a) Algemene persoonsgegevens
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats – Adresgegevens
• Telefoonnummer
• Emailadres
• Bankrekeningnummer
• Overige informatie die u zelf actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

b) Bijzondere persoonsgegevens
• Burger Service Nummer (BSN)
• Bankrekeningnummer (IBAN)
• Verzekeringsnummer
• Informatie over uw gezondheid
• Gegevens van personen jonger dan 16 jaar mits ze toestemming hebben van ouder(s)s of voogd.

Wij zijn verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en vinden een zorgvuldige omgang met die persoonsgegevens belangrijk. Dit betekent onder meer dat we:
• Vertrouwelijk met alle persoonsgegevens omgaan. We zorgen ervoor dat alleen mensen die bij uw gegevens mogen komen dat kunnen, zowel op onze ICT-systemen als op onze locaties;
• Goede beveiligingsmaatregelen hebben genomen om deze persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, onrechtmatige toegang en diefstal; wij beveiligen onze ICT systemen we de computers en netwerken volgens nationale standaarden, en wij houden we onze locaties veilig;
• Een ‘Clean Desk’ en ‘Clean Screen’ beleid hebben ingevoerd.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van onze diensten

Wij gebruiken persoonsgegevens omdat het nodig is voor het uitvoeren van onze diensten. Soms bewaren we ook gegevens omdat dat moet vanwege (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen. Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het kunnen uitvoeren van onze taken.

Wij delen uw gegevens alleen wanneer dat nodig is

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit aan derde partijen verkopen. Wel delen we soms persoonsgegevens binnen samenwerkingsverbanden, zoals met artsen, indien dat nodig is voor het uitvoeren van onze taken. Voor betaling van diensten die gefinancierd worden door uw ziektekostenverzekering wisselen we gegevens uit met zorgverzekeraars. Deze hebben informatie nodig om de betaling van uw zorg af te kunnen handelen.

Wij werken alleen samen met partijen waarmee we goede afspraken hebben gemaakt

Wij maken we in bepaalde gevallen gebruik van IT-systemen van leveranciers, zoals bijvoorbeeld ons Praktijkbeheersysteem. Ook maken wij gebruik van een administratiekantoor. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze derde partijen voldoen aan benodigde waarborgen op het gebied van privacy en beveiliging. Dat leggen we vast in ‘Verwerkersovereenkomsten’.
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Ons streven is om persoonsgegevens te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële-, fiscale- of andere verplichting nodig is. De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in ons systeem in een inactief en ‘onzichtbaar’ archief. Na afloop van de bewaartermijnen zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.

U heeft verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens

• U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage of correctie van uw persoonsgegevens. Correctie van uw persoonsgegevens is alleen mogelijk als het om objectief foute gegevens gaat: bijvoorbeeld een spelfout in uw naam, of een onjuist adres na verhuizen. Feitelijke gegevens, zoals uw diagnose, kunt u niet wijzigen;
• U mag vragen om het vernietigen van uw dossier. U mag dit vragen voor het gehele dossier of voor een gedeelte daarvan. U kunt uw verzoek om uw dossier te laten vernietigen schriftelijk indienen. In principe moeten wij gehoor geven aan uw verzoek tot (gedeeltelijke) vernietiging van uw dossier, maar niet in alle gevallen;
• U heeft het recht uw gegevens in een standaard, elektronisch formaat geleverd te krijgen, zodat u deze aan andere zorgaanbieders kunt overdragen;
• Wij zullen geen kosten in rekening brengen om aan deze verzoeken te voldoen, behalve als verzoeken als excessief beoordeeld worden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken als u onze website bezoekt

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies en anonieme analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Tips voor het verwijderen van cookies U kunt cookies makkelijk verwijderen via uw browser. Hieronder staat een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop u in die browser cookies kunt verwijderen:

Vragen U kunt uw vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring of over hoe wij omgaan met persoonsgegevens richten aan Oda Weijers, Chiropractisch assistente, via oda@chiropractievanheuven.nl.

Klachten

U heeft ook het recht een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door ons. Dit kan bij onze Functionaris Gegevensbescherming of bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl